Centenar Romania

Scoala Nationala de Perfectionare Arhivistica "Profesor Aurelian Sacerdoteanu"

Scurt istoric

Şcoala Naţională de Perfecţionare Arhivistică „Profesor Aurelian Sacerdoţeanu” (denumită în continuare S.N.P.A.), înfiinţată în baza aprobării ministrului de interne nr. 2858 din 28 martie 1980, a fost restructurată prin H. G. nr. 769 din 11 noiembrie 1991 (cu numele de Şcoala Naţională de Arhivistică), prin Legea 16/1996 cu modificările şi completările ulterioare (cu numele de Şcoala Naţională de Perfecţionare Arhivistică), prin Ordinul ministrului de interne nr. 1258 din 20 noiembrie 2000 (cu numele de Şcoala Naţională de Perfecţionare Arhivistică „Profesor Aurelian Sacerdoţeanu”) şi a trecut în subordinea Facultăţii de Arhivistică din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” în anul 2005.

Activitatea S.N.P.A. se înscrie între activităţile de învăţare pe tot parcursul vieţii reglementate de Titlul V din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, respectiv, în domeniul de activitate reglementat de legislaţia în vigoare privind formarea profesională a adulţilor.
În prezent, în conformitate cu art. 5, lit. h) şi art. 24 din Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naţionale, Facultatea de Arhivistică asigură, împreună cu Şcoala Naţională de Perfecţionare Arhivistică „formarea, atestarea şi perfecţionarea personalului de specialitate din Arhivele Naţionale, cât şi din celelalte unităţi creatoare şi deţinătoare de arhivă”, inclusiv prin organizarea de programe de formare profesională în domeniul arhivisticii.


Oferta educaţională

Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"organizează, prin ŞCOALA NAŢIONALĂ DE PERFECŢIONARE ARHIVISTICĂ "Profesor Aurelian Sacerdoţeanu" şi în conformitate cu prevederile articolului 32 al Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naţionale republicată şi ale legislaţiei naţionale privind formarea profesională a adulţilor, Programul de formare profesională-perfecţionare în arhivistică pentru ocupaţia „arhivar” (COD COR 441501).

Programul de formare este destinat persoanelor care fie ocupă funcţia de arhivar sau îndeplinesc atribuţii pe linie de arhivă la nivelul unei organizaţii şi doresc să-şi actualizeze cunoştinţele/să-şi perfecţioneze pregătirea profesională, fie persoanelor care doresc să-şi dezvolte competenţe în acest sens sub îndrumarea formatorilor în domeniu. Programul de formare este proiectat să satisfacă, atât cerinţele instituţionale de formare continuă şi dezvoltare de competenţe, cât şi nevoile individuale de pregătire în domeniu în concordanţă cu legislaţia şi standardele în vigoare.

Programul cursului constă în expuneri, dezbateri, studii de caz şi aplicaţii practice privind operaţiunile arhivistice desfăşurate de creatorii şi deţinătorii de documente asupra materialului documentar rezultat în urma activităţii şi are drept finalitate dobândirea competenţelor prevăzute în standardul ocupaţional: redactarea nomenclatorului arhivistic, gestionarea fondului documentar, prelucrarea documentelor, utilizarea informaţiilor din documente şi conservarea arhivei în depozit.

Programul de formare profesională – perfecţionare pentru ocupaţia „arhivar” are o durată de 240 de ore şi este structurat pe două module: un modul de teorie de 80 ore şi un modul de practică arhivistică de 160 ore. Modulul teoretic se derulează la sediul şcolii, are o durată de 2 săptămâni (8 ore/zi, 5 zile/săptămână) şi este urmat de modulul practic, de 4 săptămâni, efectuat de fiecare cursant la locul de muncă, pe parcursul căruia, sub coordonarea formatorului desemnat, participantul la curs întocmeşte un proiect necesar absolvirii examenului final.
Prezenţa la cursuri şi examene este obligatorie.


Actele necesare participării la curs :


• cerere tip de înscriere (se primeşte şi se completează la sediul şcolii în momentul depunerii dosarului);
• adeverinţă din partea unităţii angajatoare că solicitantul este arhivar sau are atribuţii în domeniul arhivistic/adeverinţă din partea unei organizaţii că participantul la curs poate efectua modulul de practică arhivistică în cadrul organizaţiei;
• diplomă de bacalaureat – copie legalizată;
• copia buletinului/cărţii de identitate şi a certificatului de naştere;
• copia de pe certificatul de căsătorie, după caz;
• dovada achitării taxei de curs, care se va depune după începerea modului teoretic;
• dosar plic.
Dosarul de participare se depune la sediul şcolii cu o săptămână înainte de începerea modulului teoretic . Participanţii care promovează examenul final al cursului vor primi certificate de absolvire cu recunoaştere naţională.
Taxa de şcolarizare pentru anul în curs este de 850 lei/cursant, suma încasându-se în numerar prin casieria unităţii sau prin virament într-un cont bancar. Eventualele modificări privind cuantumul taxei vor fi stabilite la sfârşitul fiecărui an.
DATE DE CONTACT


Pentru înscrieri şi informaţii suplimentare privind organizarea seriilor pe anul în curs puteţi utiliza următoarele date de contact:

Telefon: 021.317.55.23, int. 17483
E-mail: snpa@academiadepolitie.ro
Adresa poştală: Aleea Privighetorilor nr. 1A, sector 1, Bucureşti, cod 014031.


    PERSONALUL ŞCOLII
  • Otilia Bulacu, expert consultant gr. I A
  • Mihaela Munteanu, expert consultant gr. I A